ارسال ابعاد تلویزیون


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
طول تلویزیون را بنویسید. طول تلویزیون را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

برای اندازه گیری طول تلویزیون می بایست در راستای افق از حاشیه خارجی قاب تلویزیون تا حاشیه ی خارجی طرف دیگر تلویزیون را اندازه گیری کنید.

ارتفاع تلویزیون را بنویسید. ارتفاع تلویزیون را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

برای اندازه گیری ارتفاع تلویزیون می بایست در راستای عمود از حاشیه خارجی بالای قاب تلویزیون تا حاشیه ی خارجی پایین تلویزیون را اندازه گیری کنید.

توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
ارسال تصویر تلویزیون را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...