ضخامت محافظ صفحه تلویزیون

بهترین ضخامت محافظ صفحه تلویزیون

/112-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86

محافظ صفحه چه ضخامتی باید داشته باشد؟ برای تلویزیون من چه ضخامتی مناسب است؟ 2 میل یا 2.5 یا 2.8 ؟ کدام برای تلویزیون من مناسب است؟ نمی خواهم پول زیادی بدهم. پاسخ این سوالات را در ادامه خواهید دانست.مدت زمان خوانش این مطلب کمتر از 2 دقیقه