"کیفیت" از ابتدا

جانبی‌تو با شعار: "کیفیت" از ابتدا 

کیفیت از ابتدای تاسیس جانبی‌تو/کیفیت از ابتدای تولید هر محصول

اعتقاد داریم کیفیت حرف اول و آخر را در تولید می زند. مواد اولیه با کیفیت و همینطور فرایند تولید با کیفیت نهایتا منجر به بوجود آمدن محصولی با کیفیت خواهد شد. این فرض را بر خود مسلم می دانیم که مشتریان ما شایسته بهترین ها هستند و وقت و انرژیشان نباید مصروف پیگیری ها و شکایات ناشی از محصولات بی‌کیفیت شود و در عوض آن موجی از انرژی مثبت را بازگردانند. بارها و بارها پیش آمده است که مواد اولیه باکیفیت نایاب شده است اما جانبی‌تو هرگز پا روی اصول خود نگذاشته است و ترجیح داده ایم تا رسیدن مواد اولیه باکیفیت مدارا کنیم و خود را درگیر مواد بی‌کیفیت نکنیم. 

شیوع نگاه بازاری و ابزاری به مشتریان ما را مجاب نکرد که میانبر بزنیم و بخواهیم سود بیشتر را در عوض کیفیت پایینتر طلب کنیم و در این میان صداقت خود را پایمال کنیم. امیدواریم بتوانیم پاسخی مناسب به اعتماد شما بدهیم و همچون گذشته تبلیغات دهان به دهان مشتریان عزیزمان ما را در ادامه مسیر ثابتقدم‌تر کند.